• Povinné školné šk. rok 2018/2019,  je voči predchádzajúcemu šk. roku nezmenené.
  • Školné je možné uhradiť priamo v CVČ Holíč alebo prevodom na účet,

č.ú. SK77 0200 0000 0026 8978 2856 

do správy pre prijímateľa je treba uviesť meno člena a názov krúžku.

Školné CVČ :

  • deti a mládež         vzdelávací poukaz
  • deti do 15 r.             10 € / polrok ( bez vzdelávacieho poukazu )
  • mládež 15 – 18 r.    15 € /  polrok ( bez vzdelávacieho poukazu )
  • dospelí 18 – 30 r.   40 € / polrok

Príspevok pre Aikido Dojo Holíč:

  • deti a mládež do 18 r.          5€  mesačne
  • dospelí                                    5€ tréning / 10 € mesačne